KCC 컬러뱅크 색상표

2014. 7. 28. 16:47KCC Design/KCC's Color

 

 

 

 

 

 

 

 
서울색
SC2940(5.2Y3.5/0.4)
 
서울색
SC0916(10R3/2.01)
 
서울색
SC2920(6.8Y6.5/0.5)
 
서울색
SC4907(10G4/4.01)
 
서울색
SC7909(5PB6/10.01)
 
서울색
SC0908(5R4/12.01)
 
서울색
SC1956(5YR6/12.01)
 
서울색
SC1944(10YR8/8.01)
 
서울색
SC1941(2.5Y8/2.01)
 
서울색
SCN902(3.1Y8.9/0.31)
 
Accent
JM0032(1.4RP3.5/7.4)
 
Accent
JM0031(0.2RP4.2/6.6)
 
Accent
JN0018(1.1RP3.2/5.4)
 
Accent
JM841(3.9RP3.6/5.4)
 
Accent
JN121(1.1RP3.2/4.1)
 
Accent
JN0017(1.3RP3.0/3.8)
 
Accent
JI0014(1.2RP2.9/2.4)
 
Accent
PQ0008(7.0P4.2/9.6)
 
Accent
PM0004(7.8P3.5/7.8)
 
Accent
PN0005(7.1P3.2/5.7)
 
Accent
PN0004(7.2P3.1/3.9)
 
Accent
JN0016(5.0RP3.1/4.0)
 
Accent
JI0013(4.6RP2.9/2.9)
 
Accent
PI0003(7.1P2.9/2.6)
 
Accent
PL0005(1.7P6.2/7.0)
 
Accent
PL031(2.4P5.2/7.3)
 
Accent
PL022(1.2P4.5/7.4)
 
Accent
PL032(2.1P4.5/6.7)
 
Accent
PN321(1.8P3.2/7.0)
 
Accent
PN0003(1.0P3.1/4.3)
 
Accent
PI0002(1.4P2.7/2.9)
 
Accent
VM962(5.9PB3.4/7.0)
 
Accent
VM861(5.9PB3.7/5.8)
 
Accent
VM0026(5.6PB4.1/5.2)
 
Accent
VL0037(4.9PB5.6/5.5)
 
Accent
VI0014(5.7PB3.9/3.6)
 
Accent
VN361(5.9PB3.0/7.0)
 
Accent
VN161(5.3PB2.8/4.2)
 
Accent
VR131(2.6PB3.7/9.1)
 
Accent
VL045(3.4PB4.6/7.8)
 
Accent
VM441(3.6PB4.2/6.2)
 
Accent
BM301(9.9B4.2/5.6)
 
Accent
VM831(2.3PB3.6/5.4)
 
Accent
VD061(5.6PB2.5/1.6)
 
Accent
VN241(3.7PB2.8/5.7)
 
Accent
BL004(9.9B4.5/8.1)
 
Accent
BL003(9.6B4.9/7.2)
 
Accent
BL002(9.6B4.9/7.7)
 
Accent
BL001(9.4B5.3/8.2)
 
Accent
BL401(9.9B5.8/5.7)
 
Accent
BL901(9.9B5.1/5.2)
 
Accent
BL902(9.9B5.0/5.7)
 
Accent
BL582(7.8B5.8/7.4)
 
Accent
BL592(8.7B5.6/7.2)
 
Accent
BL591(8.9B6.5/7.2)
 
Accent
BL391(8.8B5.8/4.8)
 
Accent
BL0041(6.8B5.9/4.7)
 
Accent
BL481(7.2B5.6/5.2)
 
Accent
BM471(6.4B4.2/6.9)
 
Accent
BM431(2.5B4.3/6.7)
 
Accent
BM331(2.2B3.8/5.5)
 
Accent
BL0034(3.1B4.7/5.1)
 
Accent
BH031(3.0B5.1/3.6)
 
Accent
BH911(0.9B5.0/3.0)
 
Accent
BI621(1.4B3.7/3.7)
 
Accent
BI234(2.2B3.9/2.7)
 
Accent
CL031(2.3BG4.9/7.3)
 
Accent
CL032(2.3BG4.7/6.7)
 
Accent
CL951(4.3BG5.4/5.2)
 
Accent
CL0025(2.0BG4.8/5.2)
 
Accent
CL841(3.6BG4.4/4.5)
 
Accent
CH011(0.8BG4.7/3.4)
 
Accent
CI241(3.9BG4.1/2.7)
 
Accent
GL001(9.7G4.4/7.5)
 
Accent
GL081(7.3G4.4/6.8)
 
Accent
CL911(0.2BG4.7/5.3)
 
Accent
CL821(1.5BG5.3/5.0)
 
Accent
GH0006(10.0G5.3/3.7)
 
Accent
GI571(6.2G3.7/2.6)
 
Accent
GI572(6.3G3.7/2.5)
 
Accent
GL061(5.4G5.2/8.0)
 
Accent
GL041(3.9G4.9/6.6)
 
Accent
GM551(4.1G4.3/7.3)
 
Accent
GL0027(5.5G4.9/5.2)
 
Accent
GL961(5.6G5.1/5.4)
 
Accent
GH671(6.8G5.6/3.1)
 
Accent
GI661(5.3G3.5/3.1)
 
Accent
GL0026(2.3G4.9/7.7)
 
Accent
GM231(2.9G3.8/4.5)
 
Accent
LL902(9.9GY4.5/5.8)
 
Accent
GL922(1.4G4.6/5.7)
 
Accent
GM221(1.3G4.0/5.0)
 
Accent
GM0009(2.2G4.0/4.7)
 
Accent
GM23J(2.9G3.8/4.5)
 
Accent
LK671(6.3GY7.9/6.9)
 
Accent
LK082(7.3GY6.9/6.4)
 
Accent
LL581(7.3GY6.4/6.7)
 
Accent
LL0041(6.1GY6.1/4.8)
 
Accent
LL081(7.8GY5.1/6.2)
 
Accent
LH081(7.8GY4.7/3.6)
 
Accent
LI0009(3.8GY3.6/2.0)
 
Accent
LL0039(4.2GY6.2/7.9)
 
Accent
LL0040(4.1GY5.1/4.9)
 
Accent
LH0016(1.0GY5.8/3.6)
 
Accent
LH0015(1.0GY5.0/3.3)
 
Accent
LI0008(3.5GY4.0/3.5)
 
Accent
LI0007(0.3GY3.6/2.0)
 
Accent
LD0011(1.2GY3.3/1.0)
 
Accent
YP371(6.9Y8.0/8.5)
 
Accent
YK091(8.2Y7.2/6.7)
 
Accent
YK071(6.3Y7.2/6.8)
 
Accent
HK0127(6.5Y6.7/4.3)
 
Accent
YL161(5.5Y6.1/3.9)
 
Accent
HH0081(6.0Y5.1/3.6)
 
Accent
YH981(7.3Y4.9/2.7)
 
Accent
YP252(4.1Y8.5/10)
 
Accent
YP151(4.1Y8.3/8.4)
 
Accent
YP251(4.1Y8.5/10.6)
 
Accent
YK042(3.6Y7.0/8.3)
 
Accent
YK931(2.2Y6.6/6.0)
 
Accent
YL331(2.1Y6.4/4.4)
 
Accent
HL591(8.4YR5.4/6.1)
 
Accent
YP411(0.9Y7.9/11.9)
 
Accent
YP412(0.3Y7.8/10.7)
 
Accent
YS211(0.4Y7.2/13.2)
 
Accent
HP701(9.9YR7.4/12.0)
 
Accent
YL531(2.1Y6.0/6.4)
 
Accent
HL0092(0.2Y6.4/4.7)
 
Accent
HL0091(9.8YR5.7/4.5)
 
Accent
HS171(6.7YR6.8/12.5)
 
Accent
HQ0061(3.7YR6.5/10.6)
 
Accent
HL0109(3.1YR6.1/7.6)
 
Accent
HL0108(4.7YR5.7/6.6)
 
Accent
YK011(0.4Y6.8/6.9)
 
Accent
HK091(8.6YR6.7/6.7)
 
Accent
YL511(0.1Y5.9/6.9)
 
Accent
HQ171(6.3YR5.7/8.5)
 
Accent
HL0090(7.3YR5.4/5.3)
 
Accent
HL0089(6.8YR4.6/5.0)
 
Accent
HL0088(7.5YR4.9/4.0)
 
Accent
HL0087(5.8YR4.7/4.3)
 
Accent
HI391(8.1YR4.2/3.6)
 
Accent
HI181(7.7YR4.0/2.3)
 
Accent
HL0107(1.7YR5.4/8.1)
 
Accent
HL041(3.1YR4.9/6.7)
 
Accent
HL051(4.3YR5.1/6.6)
 
Accent
HL0086(3.6YR4.7/4.4)
 
Accent
HM261(5.9YR4.3/4.5)
 
Accent
HH041(3.1YR4.8/3.6)
 
Accent
HH0080(2.5YR4.6/1.8)
 
Accent
JL0038(9.2R4.7/7.8)
 
Accent
JL0037(9.1R5.1/7.3)
 
Accent
RL801(9.9R5.3/4.8)
 
Accent
HL911(0.5YR4.7/5.3)
 
Accent
RL802(9.9R4.5/4.7)
 
Accent
HI521(1.3YR3.5/2.4)
 
Accent
HI451(4.1YR3.7/2.0)
 
Accent
JM0030(8.0R4.1/6.2)
 
Accent
RM873(7.0R3.5/6.0)
 
Accent
RM581(7.6R3.9/7.1)
 
Accent
RM491(8.3R4.3/6.2)
 
Accent
RM781(7.9R3.6/4.6)
 
Accent
JI0012(8.2R3.1/2.3)
 
Accent
JD0017(9.0R2.9/1.3)
 
Accent
RS551(4.9R4.7/13.0)
 
Accent
RQ441(3.4R5.3/10.7)
 
Accent
JS701(9.9RP4.0/13.0)
 
Accent
JL0047(2.4R4.5/7.4)
 
Accent
RN161(5.8R3.1/4.3)
 
Accent
RM651(4.5R3.4/3.9)
 
Accent
RI791(8.2R2.8/1.8)
 
Accent
JQ402(9.9RP4.9/11.2)
 
Accent
JQ901(9.9RP4.3/11.4)
 
Accent
JQ801(9.9RP4.0/8.7)
 
Accent
JM0029(10RP4.3/6.2)
 
Accent
JL701(9.6RP4.4/4.2)
 
Accent
JI0017(9.4RP3.3/3.2)
 
Accent
JI0011(0.5R3.7/1.9)
 
Public
JQ0083(6.4RP6.0/10.9)
 
Public
JQ0082(8.3RP6.2/9.6)
 
Public
JK071(6.5RP7.1/7.9)
 
Public
JK081(7.1RP7.4/6.4)
 
Public
JK471(6.7RP8.3/4.6)
 
Public
JK151(4.1RP8.5/4.4)
 
Public
JF591(8.1RP9.0/2.6)
 
Public
JQ0081(3.0RP5.5/8.9)
 
Public
JL0039(4.9RP6.1/7.1)
 
Public
JK961(5.3RP7.4/5.6)
 
Public
JK561(5.3RP7.9/5.8)
 
Public
JK371(6.5RP8.2/4.0)
 
Public
JF951(4.9RP8.7/3.5)
 
Public
JF531(2.7RP9.0/2.4)
 
Public
JQ0080(3.1RP5.1/9.8)
 
Public
JQ0079(2.9RP6.4/8.7)
 
Public
JK0030(2.6RP7.0/7.5)
 
Public
JK631(2.4RP7.6/6.5)
 
Public
JK0029(3.4RP7.9/4.0)
 
Public
JK131(2.7RP8.4/3.9)
 
Public
JF451(4.9RP8.9/1.9)
 
Public
PQ0007(9.8P5.4/9.1)
 
Public
PQ0006(9.4P6.5/9.3)
 
Public
PK0010(9.4P7.1/7.2)
 
Public
PK0009(9.5P7.5/5.5)
 
Public
PK0008(9.4P8.0/5.2)
 
Public
PF0007(9.1P8.5/3.7)
 
Public
PF0006(9.8P9.0/2.1)
 
Public
PL0007(6.3P5.0/5.3)
 
Public
PL0006(5.9P5.8/5.4)
 
Public
PK0007(6.4P6.7/5.3)
 
Public
PK081(7.2P7.2/6.1)
 
Public
PK0006(6.2P7.5/5.1)
 
Public
PK371(6.6P8.1/4.3)
 
Public
PF571(6.3P8.8/2.6)
 
Public
PL041(3.5P4.8/7.4)
 
Public
PL0008(2.6P5.5/6.5)
 
Public
PL541(3.7P5.7/7.1)
 
Public
PK051(4.1P6.6/6.1)
 
Public
PK851(4.7P7.4/4.9)
 
Public
PG241(3.9P7.8/3.6)
 
Public
PF841(3.7P8.7/2.6)
 
Public
PQ611(0.1P4.5/10.0)
 
Public
PQ311(0.1P5.0/9.9)
 
Public
PQ111(0.2P6.1/8.8)
 
Public
PK011(0.5P7.1/6.7)
 
Public
PK0005(1.1P7.5/5.2)
 
Public
PK0004(1.4P8.2/4.3)
 
Public
PF0005(0.6P8.4/3.3)
 
Public
VQ381(7.8PB4.8/9.2)
 
Public
VL581(7.8PB5.7/8.3)
 
Public
VL0026(8.0PB6.2/7.2)
 
Public
VK991(8.3PB7.1/6.0)
 
Public
VK901(9.9PB7.2/5.2)
 
Public
VK391(9.0PB8.0/4.0)
 
Public
PF0004(0.8P8.7/2.8)
 
Public
VL972(6.8PB4.7/5.1)
 
Public
VL971(6.6PB5.3/5.3)
 
Public
VL371(6.4PB6.3/5.0)
 
Public
VK771(6.4PB7.3/3.8)
 
Public
VK481(7.5PB7.9/4.6)
 
Public
VK0018(7.4PB8.2/4.1)
 
Public
VF0009(7.3PB8.5/3.3)
 
Public
VQ351(4.9PB5.0/8.9)
 
Public
VQ361(5.4PB5.3/8.4)
 
Public
VL561(5.1PB6.1/7.5)
 
Public
VK051(4.7PB7.0/6.2)
 
Public
VK0017(5.2PB7.5/5.0)
 
Public
VG0027(4.2PB8.0/3.4)
 
Public
VF0008(3.7PB8.6/2.7)
 
Public
VQ63G(2.8PB4.5/8.9)
 
Public
VQ341(3.1PB5.1/9.9)
 
Public
VL551(4.1PB6.2/8.3)
 
Public
VK031(2.5PB6.7/6.5)
 
Public
VK941(3.1PB7.2/5.9)
 
Public
VK351(4.1PB7.9/4.1)
 
Public
VF822(1.6PB8.6/2.5)
 
Public
BQ301(9.5B4.9/9.2)
 
Public
VQ131(2.2PB5.8/9.4)
 
Public
VK023(1.6PB6.7/7.7)
 
Public
VK021(1.1PB7.4/6.2)
 
Public
VK431(2.2PB7.8/4.8)
 
Public
VG238(2.5PB8.0/3.0)
 
Public
VF841(3.4PB8.7/2.6)
 
Public
BQ191(8.7B6.1/8.9)
 
Public
BL501(9.3B6.3/8.3)
 
Public
BK001(9.1B7.1/7.2)
 
Public
BK992(8.8B7.3/5.7)
 
Public
VK311(0.3PB8.0/4.1)
 
Public
BG202(9.8B8.2/3.6)
 
Public
VF821(1.5PB8.7/2.5)
 
Public
BL051(4.9B5.2/7.8)
 
Public
BL561(5.9B5.9/7.5)
 
Public
BK081(7.7B6.6/6.8)
 
Public
BK993(8.1B7.5/5.5)
 
Public
BK592(8.7B7.9/5.3)
 
Public
BK392(8.6B8.1/4.3)
 
Public
BF501(9.2B8.8/2.4)
 
Public
BL031(2.5B5.1/7.5)
 
Public
BH231(3.0B6.0/2.5)
 
Public
BK041(3.4B6.9/7.0)
 
Public
BK541(3.8B7.7/5.9)
 
Public
BG251(4.9B7.8/3.7)
 
Public
BF981(7.4B8.7/3.3)
 
Public
BF561(5.5B8.8/2.6)
 
Public
CL581(7.5BG5.8/7.8)
 
Public
CK091(8.8BG6.8/7.1)
 
Public
CK501(9.8BG7.8/5.3)
 
Public
CK301(9.9BG8.2/4.2)
 
Public
CG0011(8.6BG8.1/2.8)
 
Public
BF541(3.4B8.9/2.6)
 
Public
BF471(6.5B9.1/1.9)
 
Public
CL541(3.1BG5.7/7.9)
 
Public
CK051(4.7BG6.9/7.2)
 
Public
CK561(5.8BG7.8/5.6)
 
Public
CK0010(6.5BG7.9/4.2)
 
Public
CK171(6.2BG8.5/3.9)
 
Public
CF481(7.4BG8.9/2.2)
 
Public
CA502(9.9BG9.1/0.9)
 
Public
CL522(1.9BG5.7/6.4)
 
Public
GL0025(9.5G6.2/7.0)
 
Public
GK091(8.9G7.0/7.1)
 
Public
GK501(9.7G7.8/5.7)
 
Public
GK101(9.9G8.5/4.0)
 
Public
CF441(3.8BG9.0/2.1)
 
Public
CA641(3.2BG9.1/1.3)
 
Public
GL551(4.1G6.1/8.3)
 
Public
GK051(4.8G6.6/7.7)
 
Public
GK071(6.4G7.5/6.2)
 
Public
GK551(4.7G7.8/5.4)
 
Public
GF961(5.6G8.5/3.7)
 
Public
GF891(8.8G8.7/2.9)
 
Public
GA602(9.8G9.1/1.6)
 
Public
GL431(2.2G5.6/6.0)
 
Public
GK831(2.7G6.8/4.7)
 
Public
GK331(2.7G7.6/3.8)
 
Public
GG0005(4.8G8.2/2.7)
 
Public
GF841(3.2G8.4/2.4)
 
Public
GF455(5G9.0/2.0)
 
Public
GA601(9.9G9.1/1.3)
 
Public
GQ121(1.6G5.9/8.6)
 
Public
GK032(2.1G6.6/8.0)
 
Public
GK031(2.5G7.5/6.4)
 
Public
GK431(2.5G8.1/4.8)
 
Public
GK131(2.1G8.5/3.8)
 
Public
GA632(2.2G9.1/1.7)
 
Public
LA501(9.9GY8.9/0.9)
 
Public
GI587(7.1G3.7/2.5)
 
Public
LK001(9.6GY6.8/7.3)
 
Public
LK501(9.6GY7.8/5.9)
 
Public
LK30E(10GY8/4)
 
Public
LF801(9.9GY8.7/2.5)
 
Public
LF401(10GY9/2)
 
Public
LA691(8.4GY9.3/1.2)
 
Public
LL501(9.5GY6.1/8.3)
 
Public
LK081(7.6GY7.1/8.2)
 
Public
LK681(7.7GY7.6/7.0)
 
Public
LK581(7.6GY8.0/5.9)
 
Public
LK181(7.8GY8.7/3.9)
 
Public
LF591(8.9GY8.9/2.6)
 
Public
LA682(7.2GY9.3/1.2)
 
Public
LK061(5.4GY6.7/8.2)
 
Public
LK661(5.7GY7.6/7.3)
 
Public
LK572(6.1GY8.2/5.9)
 
Public
LK171(6.2GY8.7/4.0)
 
Public
LF571(6.4GY9.0/2.8)
 
Public
LF451(4.3GY9.1/2.3)
 
Public
LA661(5.9GY9.3/1.3)
 
Public
LK0040(2.9GY6.9/6.5)
 
Public
LK0043(1.4GY7.9/6.8)
 
Public
LK0039(1.8GY8.2/7.4)
 
Public
LK231(2.5GY8.5/6.2)
 
Public
LK0038(3.9GY8.9/4.7)
 
Public
LF0012(2.2GY9.3/3.3)
 
Public
YF401(9.2Y9.0/1.9)
 
Public
LP0010(1.5GY7.9/8.7)
 
Public
LK0037(1.9GY8.9/7.7)
 
Public
YK101(9.9Y8.8/5.8)
 
Public
YK18A(7.6Y9.2/5.5)
 
Public
YF601(9.2Y9.1/3.7)
 
Public
YF101(9.3Y9.4/1.8)
 
Public
YA201(9.7Y9.4/1.0)
 
Public
HP0121(5.7Y7.6/9.1)
 
Public
HK0133(6.7Y8.1/7.7)
 
Public
HK0132(6.8Y8.7/7.8)
 
Public
YK293(8.6Y9.1/6.2)
 
Public
YF691(8.4Y9.2/3.3)
 
Public
YF491(8.9Y9.2/2.0)
 
Public
YA661(5.5Y9.0/1.1)
 
Public
HK0116(4.5Y6.8/8.0)
 
Public
HP0105(6.2Y7.9/9.4)
 
Public
HK0131(4.9Y8.6/7.5)
 
Public
YK27J(6.5Y9.1/6.6)
 
Public
YF661(5.9Y8.9/3.6)
 
Public
YF571(6.7Y9.3/2.7)
 
Public
YF481(7.1Y9.1/1.8)
 
Public
HP0120(1.8Y7.3/9.8)
 
Public
HP0119(2.7Y8.2/8.7)
 
Public
YK241(3.4Y8.5/7.0)
 
Public
HK0125(3.6Y8.9/6.5)
 
Public
HK0124(4.8Y9.2/4.7)
 
Public
HF0090(5.0Y9.3/3.6)
 
Public
HF0089(5.4Y9.3/2.7)
 
Public
HP0118(1.6Y7.8/10.6)
 
Public
HP0117(1.6Y8.1/8.9)
 
Public
HK0115(2.2Y8.7/8.3)
 
Public
HK0114(2.5Y8.8/6.8)
 
Public
HK0113(2.8Y8.9/5.4)
 
Public
HF0084(3.4Y9.1/3.7)
 
Public
HF0083(3.7Y9.2/2.5)
 
Public
HP0116(6.4YR7.3/9.5)
 
Public
HP0104(9.0YR7.7/8.7)
 
Public
YK611(0.3Y8.3/7.8)
 
Public
HK0123(1.0Y8.5/7.1)
 
Public
YK111(0.8Y8.7/5.1)
 
Public
HK0122(2.3Y8.9/3.9)
 
Public
HF0088(2.4Y9.1/2.3)
 
Public
HP0115(4.6YR6.9/9.7)
 
Public
HP0114(5.5YR7.4/9.5)
 
Public
HP0103(6.9YR7.6/8.5)
 
Public
HK691(8.2YR8.2/7.3)
 
Public
HK101(9.2YR8.7/4.8)
 
Public
HF601(9.2YR9.0/3.1)
 
Public
HA602(9.9YR9.1/1.7)
 
Public
HP0113(3.5YR6.6/9.6)
 
Public
HP0112(4.0YR7.1/9.7)
 
Public
HP0102(5.0YR7.3/8.4)
 
Public
HK681(7.1YR7.8/6.8)
 
Public
HK0121(7.6YR8.0/5.5)
 
Public
HK181(7.7YR8.5/4.0)
 
Public
HF503(9.5YR8.8/2.5)
 
Public
HQ0050(1.0YR6.4/9.4)
 
Public
HP0111(1.5YR6.8/9.8)
 
Public
HK0130(3.6YR7.3/8.3)
 
Public
HK671(6.1YR8.0/6.2)
 
Public
HK0120(5.4YR8.4/5.2)
 
Public
HK0119(5.7YR8.6/4.0)
 
Public
HF561(5.5YR8.9/2.7)
 
Public
JQ0078(8.4R6.3/10.9)
 
Public
JP0004(8.9R6.7/10.5)
 
Public
JP0003(9.6R6.8/9.0)
 
Public
JK0028(9.8R7.2/7.3)
 
Public
RK501(9.1R8.0/5.5)
 
Public
RF901(9.7R8.6/3.5)
 
Public
RA601(9.2R9.0/1.7)
 
Public
JQ0077(7.1R6.1/10.8)
 
Public
JP0007(7.4R6.7/9.0)
 
Public
RK091(8.1R7.4/7.3)
 
Public
JK0027(8.1R7.4/5.6)
 
Public
RK591(8.2R8.0/5.2)
 
Public
RK191(8.6R8.4/3.9)
 
Public
RF472(6.3R9.1/2.3)
 
Public
JQ0068(7.3R6.1/10.1)
 
Public
JP0002(7.4R6.7/8.9)
 
Public
JK0026(7.7R7.1/7.3)
 
Public
RK971(6.8R7.5/5.9)
 
Public
RK571(6.3R7.7/5.1)
 
Public
RK371(6.9R8.3/3.9)
 
Public
RF961(5.7R8.6/3.6)
 
Public
JQ0076(6.3R6.5/9.3)
 
Public
RL581(7.3R6.4/8.2)
 
Public
JP0001(5.6R6.9/8.7)
 
Public
RK071(6.2R7.3/7.7)
 
Public
RK561(5.7R8.1/5.4)
 
Public
RK161(5.6R8.5/4.1)
 
Public
RF531(2.5R8.9/2.7)
 
Public
JQ0075(2.8R6.1/10.1)
 
Public
JQ0074(3.1R6.5/9.0)
 
Public
JK0025(2.1R7.0/7.3)
 
Public
RK931(2.3R7.5/5.9)
 
Public
RK531(2.7R8.0/5.3)
 
Public
RK351(4.1R8.2/4.2)
 
Public
RF921(1.8R8.6/3.1)
 
Public
JQ0073(1.1R6.0/10.7)
 
Public
JQ0072(9.9RP6.5/9.7)
 
Public
JK091(8.8RP7.2/8.0)
 
Public
JK691(8.2RP7.8/6.2)
 
Public
JK491(8.3RP8.3/4.7)
 
Public
JF0015(9.8RP8.4/3.7)
 
Public
JF561(5.6RP9.0/2.6)
 
Grayish
JD0016(4.9RP4.0/1.0)
 
Grayish
JC0019(4.1RP4.7/1.1)
 
Grayish
JC0018(4.3RP5.5/1.1)
 
Grayish
JC0017(3.7RP6.1/1.0)
 
Grayish
JB0011(4.8RP7.0/1.0)
 
Grayish
JB0009(5.4RP7.6/1.4)
 
Grayish
JA0016(7.8RP8.5/1.4)
 
Grayish
PD0001(4.2P3.9/0.8)
 
Grayish
PC0005(3.6P4.7/1.1)
 
Grayish
PC0004(3.5P5.4/1.0)
 
Grayish
PC0003(3.9P6.1/1.0)
 
Grayish
PB0005(3.5P6.9/1.2)
 
Grayish
PB0004(5.1P7.6/1.2)
 
Grayish
PA0007(5.6P8.6/0.9)
 
Grayish
PI0001(0.4P3.8/3.3)
 
Grayish
PH0005(0.6P4.6/3.6)
 
Grayish
PH0004(0.9P5.5/3.6)
 
Grayish
PH0003(0.8P6.2/3.7)
 
Grayish
PK0011(1.0P7.1/3.8)
 
Grayish
PG0004(0.6P7.8/3.0)
 
Grayish
PG0003(0.6P8.0/2.2)
 
Grayish
VM0025(8.1PB4.3/6.2)
 
Grayish
VL981(7.9PB4.8/5.3)
 
Grayish
VL0028(8.1PB5.5/3.9)
 
Grayish
VG0034(7.3PB6.7/3.7)
 
Grayish
VG0033(7.3PB7.2/3.5)
 
Grayish
VG0032(7.2PB8.1/2.7)
 
Grayish
VF891(8.6PB8.7/2.6)
 
Grayish
VI0013(3.6PB2.9/2.7)
 
Grayish
VN0019(3.2PB3.3/4.0)
 
Grayish
VM0024(3.3PB4.2/4.8)
 
Grayish
VL0027(5.2PB5.7/5.2)
 
Grayish
VK0020(5.6PB6.6/5.5)
 
Grayish
VK0019(4.9PB7.0/3.8)
 
Grayish
VG0030(3.8PB7.7/2.9)
 
Grayish
VD0036(5.3PB4.0/1.0)
 
Grayish
VC0024(5.3PB4.7/1.1)
 
Grayish
VC0023(4.6PB5.4/1.1)
 
Grayish
VC0027(3.6PB6.0/1.3)
 
Grayish
VB0029(3.2PB6.9/1.2)
 
Grayish
VB0028(2.7PB7.8/1.0)
 
Grayish
VA0016(4.6PB8.6/1.1)
 
Grayish
VI0012(3.4PB3.9/3.4)
 
Grayish
VH0012(3.1PB4.8/3.4)
 
Grayish
VH0011(3.0PB5.5/3.6)
 
Grayish
VL231(2.9PB5.8/3.9)
 
Grayish
VK751(4.4PB7.0/4.0)
 
Grayish
VG451(4.2PB7.4/3.5)
 
Grayish
VG131(2.8PB8.0/1.9)
 
Grayish
VD0035(2.8PB3.7/1.7)
 
Grayish
VC0022(2.8PB4.4/1.7)
 
Grayish
VH0010(2.6PB5.3/1.9)
 
Grayish
VH0009(2.4PB5.9/2.0)
 
Grayish
VG0031(2.4PB6.7/2.1)
 
Grayish
VG0029(1.4PB7.6/2.0)
 
Grayish
VG0028(1.5PB7.9/2.0)
 
Grayish
VD0034(1.5PB3.7/0.4)
 
Grayish
BC0022(10B4.5/0.5)
 
Grayish
VC0021(1.5PB5.2/0.6)
 
Grayish
VC0020(1.2PB5.9/0.5)
 
Grayish
BB0027(8.6B6.6/0.5)
 
Grayish
BB0033(8.2B7.3/0.6)
 
Grayish
BB0024(6.6B7.8/0.4)
 
Grayish
VH0008(0.3PB5.0/3.5)
 
Grayish
VH0007(0.2PB5.9/3.7)
 
Grayish
BG0026(9.6B7.0/3.4)
 
Grayish
BG0025(9.2B7.6/3.0)
 
Grayish
BG0024(6.0B8.3/2.1)
 
Grayish
BA0018(5.5B8.5/1.7)
 
Grayish
BA0017(9.6B8.9/1.6)
 
Grayish
BD0004(5.9B4.0/0.7)
 
Grayish
BC0021(5.1B4.7/0.8)
 
Grayish
BC0020(5.7B5.5/0.9)
 
Grayish
BC0019(4.6B6.1/1.0)
 
Grayish
BB0026(4.1B6.9/0.9)
 
Grayish
BB0023(3.6B7.8/0.9)
 
Grayish
BA0016(2.3B8.6/0.9)
 
Grayish
BD0003(2.2B3.8/1.3)
 
Grayish
BC0018(2.6B4.6/1.3)
 
Grayish
BC0017(2.7B5.3/1.5)
 
Grayish
BC0016(3.2B6.0/1.6)
 
Grayish
BB0025(2.8B6.7/1.7)
 
Grayish
BB0022(2.6B7.5/1.7)
 
Grayish
BA0015(2.3B8.5/1.6)
 
Grayish
CD0013(8.6BG3.8/1.3)
 
Grayish
CC0023(9.0BG4.6/1.4)
 
Grayish
CC0022(9.2BG5.4/1.4)
 
Grayish
CC0021(8.8BG6.1/1.2)
 
Grayish
CB0033(8.9BG6.7/1.4)
 
Grayish
CB0027(9.2BG7.5/1.4)
 
Grayish
CB0026(8.4BG8.0/1.4)
 
Grayish
CD0012(3.0BG4.0/0.7)
 
Grayish
CC0020(3.6BG4.8/0.7)
 
Grayish
CC0019(4.2BG5.6/0.9)
 
Grayish
CC0018(3.6BG6.2/0.8)
 
Grayish
CB0029(3.6BG6.9/0.7)
 
Grayish
CB0025(2.9BG7.7/0.7)
 
Grayish
CA0024(1.3BG8.6/0.7)
 
Grayish
CD0011(0.7BG4.0/1.2)
 
Grayish
CC0017(1.2BG4.7/1.4)
 
Grayish
CC0016(0.6BG5.3/1.4)
 
Grayish
CC0015(1.3BG6.0/1.5)
 
Grayish
GB0015(10.0G6.9/1.3)
 
Grayish
GB0011(9.1G7.7/1.5)
 
Grayish
GA0024(7.5G8.5/1.3)
 
Grayish
CD0010(1.0BG3.8/0.3)
 
Grayish
CC0014(1.8BG4.6/0.4)
 
Grayish
CC0013(0.2BG5.2/0.4)
 
Grayish
CC0012(0.8BG5.9/0.4)
 
Grayish
CB0028(1.2BG6.6/0.4)
 
Grayish
GB0014(6.0G7.4/0.4)
 
Grayish
GB0010(2.1G7.8/0.3)
 
Grayish
GD0003(2.5G4.0/1.4)
 
Grayish
GC0009(3.5G4.7/1.3)
 
Grayish
GC0008(3.4G5.4/1.5)
 
Grayish
GC0007(3.0G6.1/1.4)
 
Grayish
GB0013(2.6G6.8/1.5)
 
Grayish
GG331(2.5G7.6/2.0)
 
Grayish
GB341(3.4G8.2/1.6)
 
Grayish
GH521(1.1G5.6/2.6)
 
Grayish
GH221(1.4G6.0/2.9)
 
Grayish
LG901(9.9GY6.4/2.7)
 
Grayish
GG911(0.8G6.5/2.8)
 
Grayish
LG601(9.4GY7.1/2.5)
 
Grayish
GG111(0.6G7.8/2.2)
 
Grayish
GA931(2.7G8.5/1.2)
 
Grayish
GD0002(1.0G4.1/0.8)
 
Grayish
GC0006(1.5G4.8/0.9)
 
Grayish
GC0005(1.0G5.5/0.9)
 
Grayish
GC0004(1.3G6.2/0.7)
 
Grayish
GB0012(0.5G7.0/0.7)
 
Grayish
GB0009(0.7G7.8/0.7)
 
Grayish
GA824(1.3G8.6/0.6)
 
Grayish
LD0010(8.1GY3.2/1.4)
 
Grayish
LD0009(9.1GY4.0/1.3)
 
Grayish
LC0025(8.9GY4.7/1.5)
 
Grayish
LC0024(9.1GY5.4/1.3)
 
Grayish
LC0023(9.0GY6.1/1.4)
 
Grayish
LG501(9.1GY7.2/2.0)
 
Grayish
LB301(9.8GY8.2/1.6)
 
Grayish
LD0008(5.3GY4.1/0.6)
 
Grayish
LC0022(5.9GY4.9/0.8)
 
Grayish
LC0021(5.2GY5.5/0.8)
 
Grayish
LC0020(5.0GY6.2/0.9)
 
Grayish
LB0042(5.4GY7.0/0.8)
 
Grayish
LB0040(6.0GY7.8/0.8)
 
Grayish
LA0096(5.2GY8.7/0.9)
 
Grayish
LD0007(0.7GY4.0/1.3)
 
Grayish
LC0019(1.2GY4.8/1.5)
 
Grayish
LC0018(1.5GY5.5/1.4)
 
Grayish
LC0017(1.8GY6.2/1.5)
 
Grayish
HB0181(10.0Y6.9/1.6)
 
Grayish
LG0018(0.4GY7.8/1.8)
 
Grayish
LG0017(0.4GY8.2/1.8)
 
Grayish
LH711(0.1GY5.2/2.2)
 
Grayish
LD311(0.6GY4.2/1.6)
 
Grayish
LH121(1.4GY6.2/1.8)
 
Grayish
LB811(0.7GY7.0/1.6)
 
Grayish
LB331(2.1GY7.8/1.6)
 
Grayish
LA911(0.5GY8.5/1.4)
 
Grayish
LA851(4.1GY8.7/0.9)
 
Grayish
HD0037(9.5Y4.2/0.8)
 
Grayish
HC0086(9.5Y4.9/0.8)
 
Grayish
LC0016(0.8GY5.6/0.9)
 
Grayish
LC0015(1.1GY6.2/1.0)
 
Grayish
LB0041(0.7GY7.1/1.0)
 
Grayish
LB0039(1.5GY7.9/1.1)
 
Grayish
LB0038(1.2GY8.3/0.9)
 
Grayish
HD0036(5.2Y4.0/1.3)
 
Grayish
HC0085(6.3Y4.8/1.3)
 
Grayish
HC0084(6.3Y5.5/1.5)
 
Grayish
HC0083(6.8Y6.2/1.7)
 
Grayish
HG0135(7.4Y6.9/1.8)
 
Grayish
HG0127(7.0Y7.8/2.0)
 
Grayish
HG0126(7.9Y8.2/1.8)
 
Grayish
HD0035(3.8Y3.8/0.4)
 
Grayish
HC0082(5.7Y4.6/0.4)
 
Grayish
HC0081(5.8Y5.2/0.4)
 
Grayish
HC0112(6.5Y5.9/0.5)
 
Grayish
HB0180(7.3Y6.7/0.5)
 
Grayish
HB0179(8.1Y7.4/0.6)
 
Grayish
HB0175(7.9Y7.8/0.5)
 
Grayish
HH0079(3.1Y4.5/2.7)
 
Grayish
HH0078(3.7Y5.2/2.8)
 
Grayish
HH0077(4.0Y6.0/3.1)
 
Grayish
HG0134(4.7Y7.0/2.1)
 
Grayish
HG0125(5.4Y7.8/1.9)
 
Grayish
HG0124(5.8Y8.3/1.9)
 
Grayish
HB0174(6.4Y8.3/1.2)
 
Grayish
HD0034(1.4Y4.1/1.5)
 
Grayish
HC0080(1.8Y4.8/1.7)
 
Grayish
HC0079(2.1Y5.6/1.7)
 
Grayish
HG0133(2.8Y6.4/1.9)
 
Grayish
HG0132(2.8Y7.0/2.0)
 
Grayish
HB0173(4.4Y7.9/1.3)
 
Grayish
HB0172(5.0Y8.3/1.2)
 
Grayish
YD542(3.1Y3.4/1.5)
 
Grayish
HH0095(1.9Y4.9/1.9)
 
Grayish
YH431(2.5Y5.5/2.3)
 
Grayish
HG0158(3.7Y6.7/1.9)
 
Grayish
HG0157(3.1Y7.4/1.9)
 
Grayish
YB341(3.2Y7.8/1.4)
 
Grayish
HA0340(3.1Y8.4/1.4)
 
Grayish
HI0016(9.4YR4.3/2.9)
 
Grayish
HH0076(0.1Y5.2/3.3)
 
Grayish
HH0075(0.5Y6.0/3.5)
 
Grayish
HG0131(0.7Y6.6/3.6)
 
Grayish
HK0118(1.2Y7.4/3.8)
 
Grayish
HG0123(1.8Y8.1/3.2)
 
Grayish
HF0087(2.2Y8.6/2.4)
 
Grayish
HD0033(1.2Y4.0/0.8)
 
Grayish
HC0078(1.5Y4.9/1.1)
 
Grayish
HC0077(1.6Y5.6/1.1)
 
Grayish
HC0076(1.8Y6.2/1.2)
 
Grayish
HB0178(2.6Y7.0/1.3)
 
Grayish
HB0171(4.0Y7.9/1.1)
 
Grayish
HA0232(3.0Y8.7/1.4)
 
Grayish
HH0074(7.9YR4.4/2.8)
 
Grayish
HH0073(8.4YR5.0/3.3)
 
Grayish
HH0072(8.4YR5.9/3.5)
 
Grayish
HK0126(8.6YR6.6/3.8)
 
Grayish
HK0117(9.2YR7.5/3.8)
 
Grayish
HG0122(9.5YR8.0/3.3)
 
Grayish
HF0086(0.4Y8.5/2.3)
 
Grayish
HD0032(8.8YR4.0/1.6)
 
Grayish
HH0071(8.8YR4.8/2.1)
 
Grayish
HH0070(9.2YR5.4/2.2)
 
Grayish
HH0069(9.7YR6.2/1.9)
 
Grayish
HG0130(9.7YR6.9/2.2)
 
Grayish
HB0170(2.0Y7.8/1.2)
 
Grayish
HB0169(1.5Y8.3/1.3)
 
Grayish
HM101(10YR4.0/4.0)
 
Grayish
HH902(9.9YR5.2/2.5)
 
Grayish
HH901(9.6YR5.3/2.6)
 
Grayish
HH201(9.7YR6.0/2.4)
 
Grayish
HG501(9.4YR7.1/2.0)
 
Grayish
HG371(7YR7.4/2.3)
 
Grayish
HB302(9.2YR8.3/1.4)
 
Grayish
HI0015(5.8YR4.3/3.2)
 
Grayish
HH0068(6.2YR5.1/3.3)
 
Grayish
HL281(7.9YR5.7/4.3)
 
Grayish
HL191(8.5YR6.1/4.1)
 
Grayish
RG782(7.3R6.9/3.5)
 
Grayish
HG291(8.1YR8.0/2.4)
 
Grayish
HB303(9.4YR8.0/1.5)
 
Grayish
HD0031(7.7YR4.2/0.9)
 
Grayish
HC0075(7.4YR4.8/1.2)
 
Grayish
HC0074(7.8YR5.5/1.1)
 
Grayish
HC0073(8.1YR6.2/1.1)
 
Grayish
HB0247(8.3YR6.8/1.2)
 
Grayish
HB0168(9.6YR7.7/1.1)
 
Grayish
HB0167(8.6YR8.2/1.3)
 
Grayish
HC0111(9.6YR4.6/0.4)
 
Grayish
HC0110(9.7YR5.0/0.7)
 
Grayish
HC0109(9.1YR6.0/0.6)
 
Grayish
NB674(6.8Y6.9/0.3)
 
Grayish
HB0246(0.5Y7.2/0.7)
 
Grayish
HB0166(9.8YR7.8/0.6)
 
Grayish
HB0236(8.3YR8.3/0.6)
 
Grayish
HD0030(5.8YR4.0/1.7)
 
Grayish
HH0067(5.8YR4.6/1.8)
 
Grayish
HH0066(6.3YR5.4/1.9)
 
Grayish
HH0065(6.5YR6.2/2.0)
 
Grayish
HG961(5.4YR6.6/2.5)
 
Grayish
HB501(9.9YR7.7/1.6)
 
Grayish
HB0165(7.2YR8.2/1.2)
 
Grayish
HI0014(3.0YR4.2/3.1)
 
Grayish
HH0064(2.8YR5.0/3.4)
 
Grayish
HH0063(3.0YR5.7/3.6)
 
Grayish
HG0129(3.4YR6.4/3.6)
 
Grayish
HG0121(3.7YR7.1/3.7)
 
Grayish
HG0120(4.2YR7.9/3.1)
 
Grayish
HF0085(5.4YR8.4/2.3)
 
Grayish
HI152(4.5YR4.1/2.1)
 
Grayish
HH0062(1.9YR5.3/2.0)
 
Grayish
HH142(3.3YR5.9/2.2)
 
Grayish
HG0128(3.1YR6.7/2.0)
 
Grayish
HG512(0.4YR7.2/2.3)
 
Grayish
HB361(5.2YR8.1/1.7)
 
Grayish
HA851(4.3YR8.4/1)
 
Grayish
HD0029(1.9YR4.0/0.8)
 
Grayish
HC0072(1.3YR4.8/0.8)
 
Grayish
HC0071(1.9YR5.5/0.8)
 
Grayish
HC0070(2.2YR6.2/0.9)
 
Grayish
HB0177(2.6YR7.0/1.1)
 
Grayish
HB0164(2.9YR7.7/1.0)
 
Grayish
HB0163(3.2YR8.2/1.0)
 
Grayish
JI0010(3.0R3.9/2.9)
 
Grayish
JH0010(3.1R4.7/3.2)
 
Grayish
JH0009(2.9R5.5/3.6)
 
Grayish
JH0008(2.7R6.2/3.4)
 
Grayish
JG0028(2.8R7.0/3.6)
 
Grayish
JG0027(4.3R7.7/2.9)
 
Grayish
JG0026(4.1R8.1/3.0)
 
Grayish
JD0015(8.4R3.8/1.5)
 
Grayish
JC0016(8.2R4.6/1.7)
 
Grayish
JH0007(8.3R5.2/1.8)
 
Grayish
JG0029(5.3R6.6/2.0)
 
Grayish
JG0025(4.8R7.5/1.9)
 
Grayish
JG0024(5.1R7.9/2.1)
 
Grayish
JG0023(6.0R8.2/2.0)
 
Grayish
JD0014(4.2R3.8/0.4)
 
Grayish
JC0015(4.5R4.5/0.5)
 
Grayish
JC0014(1.4R5.2/0.4)
 
Grayish
JC0013(7.6RP5.9/0.5)
 
Grayish
JB0010(6.0R6.6/0.3)
 
Grayish
HB0245(0.9YR7.2/0.5)
 
Grayish
JB0008(4.9R7.8/0.5)
 
Off White
HB0162(0.9Y8.3/0.6)
 
Off White
YA85X(4.6Y8.4/0.8)
 
Off White
YA821(1.4Y8.4/0.7)
 
Off White
HA0339(6.5Y8.7/0.5)
 
Off White
NA492(8.7Y8.9/0.1)
 
Off White
HA0338(5.9Y8.9/0.5)
 
Off White
HA0337(1.3Y8.8/0.4)
 
Off White
PB0003(5.6P8.2/0.5)
 
Off White
PA0006(3.7P8.7/0.6)
 
Off White
PA0005(6.8P9.2/0.6)
 
Off White
NA0092(2.9Y8.6/0.2)
 
Off White
HB0161(1.4YR8.2/0.4)
 
Off White
JA0015(8.3R8.8/0.4)
 
Off White
HA0231(0.6YR9.2/0.5)
 
Off White
BB0021(5.7B8.3/0.5)
 
Off White
BA0014(9.1B8.7/0.6)
 
Off White
BA0013(8.2B9.3/0.4)
 
Off White
VA671(6.8PB8.9/1.4)
 
Off White
CB0024(7.5BG8.3/0.4)
 
Off White
CA0023(8.1BG8.7/0.3)
 
Off White
CA0025(6.8BG9.2/0.3)
 
Off White
GB0008(4.4G8.2/0.3)
 
Off White
GA0023(1.6G8.7/0.4)
 
Off White
GA0022(1.6G9.2/0.3)
 
Off White
NA48J(7.7G9.0/0.2)
 
Off White
LB0037(5.6GY8.3/0.4)
 
Off White
LA0095(5.3GY8.9/0.4)
 
Off White
LA0094(4.6GY9.3/0.5)
 
Off White
NA791(8.5N8.5/0.1)
 
Off White
LB0048(6.1GY8.3/0.3)
 
Off White
NA483(7.8B8.8/0.1)
 
Off White
YA41G(0.8Y9.3/0.4)
 
Off White
YA49B(8.2Y8.9/0.3)
 
Off White
CA501(9.8BG9.1/0.6)
 
Off White
LA0115(6.5GY9.1/0.4)
 
Off White
LA0114(2.3GY8.6/0.6)
 
Off White
NA583(7.8B8.8/0.1)
 
Off White
NA39A(9.0N9.0/0.1)
 
Off White
VA561(5.9PB9.1/0.6)
 
Off White
NA368(5.7G9.0/0.1)
 
Off White
NA146(3.1GY9.5/0.1)
 
Off White
LA46N(5.3GY9.3/0.3)
 
Off White
HA0336(9.9Y8.4/0.4)
 
Off White
HB0160(8.2Y8.3/0.6)
 
Off White
YA83O(2.5Y8.6/0.7)
 
Off White
NA482(7.8GY8.8/0.2)
 
Off White
NA30C(9.8GY9.0/0.1)
 
Off White
NA401(9.8GY9.0/0.1)
 
Off White
LA44G(3.3GY9.3/0.3)
 
Off White
LA511(0.1GY8.8/0.8)
 
Off White
LA0113(2.0GY8.8/0.9)
 
Off White
LA483(7.9GY9.1/0.5)
 
Off White
LA43H(2.3GY9.1/0.5)
 
Off White
LA52G(1.9GY9.2/0.8)
 
Off White
HA0335(8.9Y9.4/0.9)
 
Off White
LA44F(3.5GY9.3/0.5)
 
Off White
HA00M(9.7YR8.4/1.5)
 
Off White
YA642(3.9Y9.1/1.3)
 
Off White
YA545(5.0Y9.1/1.0)
 
Off White
YA55Y(4.2Y8.8/0.9)
 
Off White
YA571(6.7Y9.3/0.7)
 
Off White
YA541(3.8Y9.3/1.0)
 
Off White
YA581(7.5Y9.3/0.8)
 
Off White
YA921(1.8Y8.7/1.5)
 
Off White
YA641(3.2Y9.3/1.5)
 
Off White
YA551(4.7Y9.0/0.7)
 
Off White
HA0334(4.4Y8.9/1.1)
 
Off White
YA56B(5.1Y9.2/0.9)
 
Off White
YA261(5.8Y9.4/0.8)
 
Off White
HA0230(7.1Y9.3/0.7)
 
Off White
HB50E(9.6YR7.6/1.5)
 
Off White
HB0244(1.4Y8.3/1.0)
 
Off White
HA0333(7.4Y8.4/0.6)
 
Off White
YB23F(2.8Y8.3/1.0)
 
Off White
HA0332(2.9Y8.5/1.6)
 
Off White
LA513(0.5GY9.3/0.8)
 
Off White
HA0331(7.3Y9.0/0.6)
 
Off White
YA851(4.1Y8.4/1.0)
 
Off White
HA0330(1.8Y8.4/1.2)
 
Off White
YA81D(1.0Y8.6/1.0)
 
Off White
YA81E(0.3Y8.7/1)
 
Off White
HA608(9.1YR9.0/1.1)
 
Off White
YA632(2.2Y9.0/1.1)
 
Off White
YA531(2.6Y9.2/0.8)
 
Off White
HA691(8.4YR9.2/1.3)
 
Off White
HA903(10YR8.7/1.1)
 
Off White
HA603(9.5YR9.1/1.2)
 
Off White
HA501(9.5YR9.1/0.8)
 
Off White
HA0329(1.5Y8.9/0.9)
 
Off White
HA503(9.7YR9.1/0.7)
 
Off White
HA0328(3.5Y9.3/0.6)
 
Off White
HB271(6.5YR7.9/0.7)
 
Off White
HB301(9.8YR8.0/1.1)
 
Off White
HB211(0.7YR8.3/0.6)
 
Off White
HA0327(8.1YR8.7/1.3)
 
Off White
YA81G(0.3Y8.7/1)
 
Off White
HA0326(9.7YR8.6/0.8)
 
Off White
HA0325(9.4YR8.7/0.8)
 
Off White
HA802(9.8YR8.6/1.0)
 
Off White
HA0324(1.0Y8.4/0.9)
 
Off White
HA0323(0.8Y8.5/0.7)
 
Off White
HA502(9.6YR9.0/0.6)
 
Off White
YA532(2.2Y8.9/0.6)
 
Off White
YA68J(1.2Y9.0/0.6)
 
Off White
NA101(9.5B9.5/0.1)
 
Off White
HA881(7.9YR8.7/1.0)
 
Off White
HA801(9.1YR8.6/0.8)
 
Off White
HA0322(0.5Y8.6/1.0)
 
Off White
YA81P(0.4Y8.7/0.8)
 
Off White
HA592(8.8YR8.8/0.6)
 
Off White
HA504(9.4YR9.0/0.7)
 
Off White
YA43F(2.8Y9.1/0.4)
 
Off White
HA891(8.2YR8.6/0.7)
 
Off White
HA453(4.9YR9.2/0.5)
 
Off White
HA0321(0.7Y9.0/0.7)
 
Off White
HA0320(1.9Y9.1/0.5)
 
Off White
NA21J(0.0N9.3/0.1)
 
Off White
YA42D(1.1Y9.3/0.3)
 
Off White
NA155(4.9Y9.5/0.2)
 
Neutral
ND0048(N1.0)
 
Neutral
ND0057(N1.5)
 
Neutral
VD0033(N2.0)
 
Neutral
ND0056(N2.5)
 
Neutral
VD0032(N3.0)
 
Neutral
VD0044(N3.5)
 
Neutral
VC0019(N4.0)
 
Neutral
NC0025(N4.5)
 
Neutral
BC0015(N5.0)
 
Neutral
VC0018(N5.5)
 
Neutral
BC0014(N6.0)
 
Neutral
NB0055(N6.5)
 
Neutral
NB0054(N7.0)
 
Neutral
NB0053(N7.5)
 
Neutral
NB0052(N8.0)
 
Neutral
NA0075(N8.5)
 
Neutral
HA0229(N9.0)
 
Neutral
HA0228(N9.5)

*모니터의 종류나 밝기에 따라 색상이 다르게 보일 수 있습니다.

 

 

 

🎉 KCC의 인사이트로 뽑은 디자인 뉴스레터 🎉

 

KCC컬러디자인센터 카카오톡 친구 추가하고

가장 먼저 소식을 받아보세요💌🥳

 

 

칼라뱅크의 다른 이야기도 궁금하시다면, 

 

카카오톡 친구 추가 ➡️ 뉴스레터 구독하기!

 

 

🔻KCC컬러디자인센터 카카오톡 친구추가🔻

 

 

'KCC Design > KCC's Color' 카테고리의 다른 글

KCC 컬러뱅크 2017  (1) 2016.09.01
KCC가 선정한 2016 트렌드 컬러  (0) 2016.01.21
KCC 컬러모아 2015 컬러북  (0) 2015.03.05
KCC가 선정한 2015트렌드컬러  (0) 2014.12.30
KCC가 선정한 2014 트렌드 컬러  (0) 2014.07.10